KABLIK NET

GDPR

 

Jaké shromažďujeme osobní údaje

Společnost KABLIK NET s.r.o., IČ 06127533 shromažďuje převážně následující údaje:

Cookies

Prohlašujeme, že naše stránky pracují převážně se základními cookies, které jsou nutné pro provoz a fungování webových stránek, převážně stránky pracují s nástrojem Google Analytics

Dále prohlašujeme, že nepracujeme s cookies pro reklamní a marketingové účely a o návštěvnících webových stránek nesbíráme žádné osobní údaje.

Všechny údaje, které nástroj Google Analytics sbírá, jsou pouze obecného charakteru, například o tom, jak se návštěvník na našem webu pohybuje a kolik tráví času v jednotlivých sekcích.

Databáze obchodních partnerů

Uchováváme pouze data společností, se kterými máme smluvu o poskytování služeb nebo o zákaznících, kteří u nás nakoupili zboží nebo službu. Všechna data, která o Vás uchováváme, jako jsou jméno firmy, adresa sídla firmy, IČ, jméno, příjmení, telefon a e-mail kontaktní osoby, uchováváme pouze pro potřeby plnění smluvního vztahu, oprávněného zájmu souvisejícího s obchodní činností nebo z jiných důvodů definovaných právními předpisy.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům
 2. právo na opravu
 3. právo na výmaz ("právo být zapomenut")
 4. právo na omezení zpracování údajů
 5. právo vznést námitku proti zpracování
 6. právo na přenositelnost údajů
 7. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů. 

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné. 

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud 

 1. již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
 2. zpracování je protiprávní
 3. vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování
 4. nám to ukládá zákonná povinnost. 

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků. 

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. 

Právo na přenositelnost údajů znamená, že nás můžete požádat o předání Vašich osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správci. Podmínkou pro využití tohoto práva je možnost technické převoditelnosti.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese gdpr@kablik.net.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).